วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ชีววิทยาพื้นฐาน

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิชา ว๓๑๑๐๓ ชีววิทยาพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เวลา ๖๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาการเคลื่อนที่ของสารผ่านเซลล์ การลำเลียงสารผ่านเซลล์โดยวิธีการแพร่ การออสโมซิส การลำเลียงแบบฟาซิลิเทต การลำเลียงแบบใช้พลังงานและการลำเลียงสารขนาดใหญ่ การลำเลียงสารของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว และสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ กลไกการรักษาดุลยภาพของน้ำในพืช กลไกการรักษาดุลยภาพของน้ำ แร่ธาตุ และอุณหภูมิของมนุษย์และสัตว์อื่นๆ กลไกการสร้างภูมิคุ้มกันและระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม มิวเทชัน การแปรผันทางพันธุกรรม การเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ กระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติ ผลของการคัดเลือกตามธรรมชาติต่อความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ดุลยภาพของระบบนิเวศ กระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต ความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การป้องกันแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
โดยใช้ทักษะการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสำรวจตรวจสอบ กระบวนการกลุ่ม การอภิปรายและการทดลอง
เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอพียง มุ่งมั่นทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และมีจิตวิทยาศาสตร์

รหัสตัวชี้วัด
ว ๑.๑ ม.๔/๑ ว ๑.๑ ม.๔/๒ ว ๑.๑ ม.๔/๓ ว ๑.๑ ม.๔/๔ ว ๑.๒ ม.๔/๑ ว ๑.๒ ม.๔/๒ ว ๑.๒ ม.๔/๓ ว ๑.๒ ม.๔/๔ ว ๒.๑ ม.๔/๑ ว ๒.๑ ม.๔/๒ ว ๒.๑ ม.๔/๓ ว ๒.๒ ม.๔/๑ ว ๒.๒ ม.๔/๒ ว ๒.๒ ม.๔/๓มาตรฐาน/ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิชา ว๓๒๑๐๓ ชีววิทยาพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ เวลา ๖๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต

ว ๑.๑ ม.๔ - ม.๖
๑. ทดลองและอธิบายการรักษาดุลยภาพของเซลล์ของสิ่งมีชีวิต
๒. ทดลองและอธิบายกลไกการรักษาดุลยภาพของน้ำในพืช
๓. สืบค้นข้อมูลและอธิบายกลไกการควบคุมดุลยภาพของน้ำ แร่ธาตุ และอุณหภูมิของมนุษย์และสัตว์อื่น ๆ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
๔. อธิบายเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและนำความรู้ไปใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพ
ว ๑.๒ ม.๔ - ม.๖
๑. อธิบายกระบวนการถ่ายทอดสารพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม มิวเทชัน และการเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ
๒. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายผลของเทคโนโลยี ชีวภาพที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
๓. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายผลของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
๔. อธิบายกระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติ และผลของการคัดเลือกตามธรรมชาติต่อความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
ว ๒.๑ ม.๔ - ม.๖
๑. อธิบายดุลยภาพของระบบนิเวศ
๒. อธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต
๓. อธิบายความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และเสนอแนะแนวทางในการดูแลและรักษา
ว ๒.๒ ม.๔ - ม.๖
๑. วิเคราะห์สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในระดับ ท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก
๒. อภิปรายแนวทางในการป้องกัน แก้ไข ปัญหา สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
๓. วางแผนและดำเนินการเฝ้าระวัง อนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

เนื้อหาวิชา

บทที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

- ไบโอม

- ความหลากหลายของระบบนิเวศ

- ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ

-ความสัมพันธ์ทางกายภาพ

-ความสัมพันธ์ทางชีวภาพ

- การถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ

- การเปลี่ยนแปลงแทนที่

- มนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบทดสอบ

-แบบทดสอบไบโอม(ลองทำดูนะคะ)

-แบบทดสอบระบบนิเวศ

-แบบทดสอบความหลากหลายของระบบนิเวศ